MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
NTSD Indonesia Site » Forum » Kritik & Saran » tolong terjemahin
tolong terjemahin
alroaltoDate: Tuesday, 2014-12-02, 2:04 PM | Message # 1
Academy Student
Group: Members
Messages: 13
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
teman tolong terjemahin ini dong

MOVE LIST FOR NTAF 2.0beta VYTVOØEN V KUMOGAKURE NO SATTO , SHIKI TOOYA SMORTNEM

omlouvám se za chyby pravopisné - mluvnické - a všeobecné

èas tvorby : +/- 3 hodiny

OONOKI
Obrana + šipka nahoru + skok + útok  = bahnitá obrovská koule
Obrana + šipka dolu + skok = dvì skály (na obouch stranách oonokia
Obrana + šipka do strany + skok = vezme do ruky podlahu a hodí

Obrana + šipka nahoru + útok = nic
Obrana + šipka dolu + útok = bahení drak + bahno za postavou
Obrana + šipka do strany + útok = kobka(ubírá život nepøíteli oonokovi pøidává) (musíš stát blízko)

RAIKAGE
Obrana + šipka nahoru + skok  = blesk shora
Obrana + šipka dolu + skok = blesková pìst (pøipomíná chidori èi rasengan)
Obrana + šipka do strany + skok = blesk z ruky

Obrana + šipka nahoru + útok = nic
Obrana + šipka dolu + útok = nic
Obrana + šipka do strany + útok =  omlácení o zem a odhoz (na blízko)

útok + skok = rychlý ele. pohyb

YAGURA
Obrana + šipka nahoru + skok  = vodní pohøeb
Obrana + šipka dolu + skok = vodní obrana
Obrana + šipka do strany + skok= vodní kunaie

Obrana + šipka nahoru + útok = mlha plus nìkolik vod ze zemnì kolem yagury
Obrana + šipka dolu + útok = voda všude kolem yagury zaène prýštit
Obrana + šipka do strany + útok = velký vodní drak

útok + obrana + obrana + obrana = pøíšerka vodní

GARRA
Obrana + šipka nahoru + skok  = pouštní pohøeb
Obrana + šipka dolu + skok = obrana
Obrana + šipka do strany + skok = pouštní kopí

Obrana + šipka nahoru + útok = pouštní rakev (na blízko)
Obrana + šipka dolu + útok = písek odevšaï zaène lítat
Obrana + šipka do strany + útok = píseèná koule

útok + obrana = obraná socha shuhaku

TSUNADE
Obrana + šipka nahoru + skok  = léèení
Obrana + šipka dolu + skok = jehlice
Obrana + šipka do strany + skok = kop do zemnì + následná pukavá zemnì jde do jedné ze stran

Obrana + šipka nahoru + útok = super léèení
Obrana + šipka nahoru + útok + obrana  = exel mega kop do zemnì + exel mega léèení
Obrana + šipka dolu + útok = kop do zemnì + následné rozboøení zemnì kolem tsunade
Obrana + šipka do strany + útok = pøivolání slimáèky

útok + obrana = teleport
útok + obrana =kop s otoèkou

OROCHIMARU
Obrana + šipka nahoru + skok  =  1) obrana = velký had
                                                            2) útok = kabuto
                                                            3) skok = Manda
Obrana + šipka dolu + skok = trojitá brána
Obrana + šipka do strany + skok = chycení nepøítele ocasem hada

Obrana + šipka nahoru + útok = hození kusangaie
Obrana + šipka dolu + útok = 2 hadi kolem Orochimara
Obrana + šipka do strany + útok = nekolikset hadù orochimarovi z ruky

útok + obrana = rychlé plazení
útok + skok + útok = oro-genjutsu
útok + skok + skok = obìvení rakve která stáhne nepøítele

JYRAIA
Obrana + šipka nahoru + skok  = obrana + cho odoma rasengan + sage mód
Obrana + šipka dolu + skok = pøivolání žáby s ohnìm
Obrana + šipka do strany + skok = rasengan
-!!- + útok = dvojitej rasengan

Obrana + šipka nahoru + útok = pøivolání žabièky
Obrana + šipka dolu + útok = oheò
Obrana + šipka do strany + útok= jehlice z vlasú

útok + skok = bahno

SAGE MÓD JYRAIA

Obrana + šipka nahoru + skok  = Cho odoma rasengan
Obrana + šipka dolu + skok =  pøivolání žáby s ohnìm
Obrana + šipka do strany + skok = bahno

Obrana + šipka nahoru + útok = píseò
Obrana + šipka dolu + útok = oheò na dálku
Obrana + šipka do strany + útok = hodnì jehlic z vlasù

KAKASHI

Obrana + šipka nahoru + skok  = pøivolání ninja-psi
Obrana + šipka dolu + skok = raikiri
-!!- + skok = dvojitý raikiri
Obrana + šipka do strany + skok =1)útok = vodní had(drak)
                                                             2)obrana = ohnivá koule
                                                             3)obrana = malí vodní drak

Obrana + šipka nahoru + útok + skok = odnesení do jinì dimenze + léèení
Obrana + šipka dolu + útok = vodní obrana
Obrana + šipka do strany + útok = kamená stìna

útok + skok = sharingan

NARUTO

Obrana + šipka nahoru + skok  = fuuma rasen shuriken
Obrana + šipka dolu + skok = kage buhin
Obrana + šipka do strany + skok = rasengan
-!!- + skok = odoma rasengan

Obrana + šipka nahoru + útok = pøivolání žáby
Obrana + šipka dolu + útok = hození klona
Obrana + šipka do strany + útok = shuriken

bìh + skok + útok = naruto rendan
èerpání èakry + skok + skok = sage mód

SAGE MÓD NARUTO

Obrana + šipka nahoru + skok  = fuuma rasen shuriken
Obrana + šipka dolu + skok = žabièka
Obrana + šipka do strany + skok = rasengan
-!!- + skok = dvojrasengan

Obrana + šipka nahoru + útok = gamanbuta
Obrana + šipka dolu + útok = 2kloni
Obrana + šipka do strany + útok = shuriken

útok + obrana + skok + skok = kuubi forma

KUUBI FORMA NARUTO

Obrana + šipka nahoru + skok  = èerpání èakry
Obrana + šipka dolu + skok = ruèièky ze zemnì
Obrana + šipka do strany + skok = super mega èakra støela

Obrana + šipka nahoru + útok =nic
Obrana + šipka dolu + útok = zaøvání
Obrana + šipka do strany + útok = nic

SAI

Obrana + šipka nahoru + skok  = drak
Obrana + šipka dolu + skok = mišky
Obrana + šipka do strany + skok = tøi drakopsi

Obrana + šipka nahoru + útok = pták
Obrana + šipka dolu + útok = had
Obrana + šipka do strany + útok = jeden drakopes

SAKURA

Obrana + šipka nahoru + skok  = léèení
Obrana + šipka dolu + skok = rychloléèení
Obrana + šipka do strany + skok = kámen

Obrana + šipka nahoru + útok = kopání nohama
Obrana + šipka dolu + útok = rozètvrcení zemnì
Obrana + šipka do strany + útok = jehlice

YAMATO

Obrana + šipka nahoru + skok  = les
Obrana + šipka dolu + skok = uvìznìní
Obrana + šipka do strany + skok = kmen ze zemnì (èím víckrát skok tím víckrát kmen)

Obrana + šipka nahoru + útok =sebrání démon formy + uvìznìní
Obrana + šipka dolu + útok = dva kvádry zemnì  z obou stran kolem Yamata
Obrana + šipka do strany + útok = šlahhoun døeva z ruky

útok + skok = tøi kvádry ze zemnì
útok + obrana = obrana

SASUKE

Obrana + šipka nahoru + skok  = 1) útok = skok plus oheò k zemi
                                                           2) skok = oheò
                                                           3) obrana = ohniví drak
Obrana + šipka dolu + skok = chidori nagasaki
Obrana + šipka do strany + skok = 1)útok= chidori jehlice
                                                              2)skok= chidori
                                                               3)obrana= kirin

Obrana + šipka nahoru + útok=1)útok = sharingan
                                                       2)skok = amaratsu - nekoneèné
                                                       3)obrana = susanoo 1)útok = hrábnutí rukou
                                                                                           2)skok = amaratsu
                                                                                            3)obrana = dimenze
Obrana + šipka dolu + útok= teleport
Obrana + šipka do strany + útok= nic

HINATA

Obrana + šipka nahoru + skok  = kaiten
Obrana + šipka dolu + skok = 64 úderú
Obrana + šipka do strany + skok = proletení nepøítelem , ubrání èakry

Obrana + šipka nahoru + útok = obrana
Obrana + šipka dolu + útok = byakugan
Obrana + šipka do strany + útok = shuriken

útok + skok = èakra úder
útok + obrana = léèení

ASUMA

Obrana + šipka nahoru + skok  = èakra èepele
Obrana + šipka dolu + skok = ohnivá koule
Obrana + šipka do strany + skok = mraèna + výbuch

Obrana + šipka nahoru + útok =nic
Obrana + šipka dolu + útok = útok èakrovým ostøím (jako chidori èi rasengan)
Obrana + šipka do strany + útok =nic

TEMARI

Obrana + šipka nahoru + skok  = nic
Obrana + šipka dolu + skok = vír kolem temari
Obrana + šipka do strany + skok = vír dopøedu

Obrana + šipka nahoru + útok =velký víri
Obrana + šipka dolu + útok = nic
Obrana + šipka do strany + útok = úder vìtrem

útok + skok = létání na vìjíøi

KANKURO

Obrana + šipka nahoru + skok  = nic
Obrana + šipka dolu + skok = uzavøení do loutek
Obrana + šipka do strany + skok = pozemní loutka s ohnìm

Obrana + šipka nahoru + útok = bomby kolem kankura
Obrana + šipka dolu + útok = jedová koule
Obrana + šipka do strany + útok = útok loutkou

SUIGETSU

Obrana + šipka nahoru + skok  = velká voda
Obrana + šipka dolu + skok = obrana
Obrana + šipka do strany + skok = velký vodní drak

Obrana + šipka nahoru + útok = voda ze zemnì kolem suigetsa
Obrana + šipka dolu + útok = vodní koule
Obrana + šipka do strany + útok = vodní had(drak)

útok + skok = vodní šlahoun

KILLER BEE

Obrana + šipka nahoru + skok  = hachibi forma (která je stejná jako Kuubi forma ale bez mega èakra støely)
Obrana + šipka dolu + skok = nic
Obrana + šipka do strany + skok = seknutí meèem na krátkou vzdálenost

Obrana + šipka nahoru + útok =nic
Obrana + šipka dolu + útok =toèící se meèe
Obrana + šipka do strany + útok = nic

útok + obrana =velká rána meèem
útok + skok = rychlé sekání meèem

SASORI

Obrana + šipka nahoru + skok  = promnìna na sasori v aka
Obrana + šipka dolu + skok = støelení krabièky s kunaiema a jehlicema
Obrana + šipka do strany + skok = jedová støela

Obrana + šipka nahoru + útok = chytnutí ocasem
Obrana + šipka dolu + útok=nic
Obrana + šipka do strany + útok= kunai

SASORI V AKA

Obrana + šipka nahoru + skok  = promnìna na sasori pravá podoba
Obrana + šipka dolu + skok + skok = vyvolání loutky kazekageho
Obrana + šipka do strany + skok= oheò

Obrana + šipka nahoru + útok = nekolik øízeních magnetických støel
Obrana + šipka dolu + útok = kvádr
Obrana + šipka do strany + útok = magnetická støela

SASORI PRAVÁ PODOBA

Obrana + šipka nahoru + skok  = vyvolání 12 loutek
Obrana + šipka dolu + skok = oheò-voda
Obrana + šipka do strany + skok=voda

Obrana + šipka nahoru + útok=nic
Obrana + šipka dolu + útok=oheò
Obrana + šipka do strany + útok= 5krát ohínek

DAIDARA

Obrana + šipka nahoru + skok  = daidara bird
Obrana + šipka dolu + skok = pavouk
-!!- + útok = tajný výbuch (XD)
Obrana + šipka do strany + skok =øízení ptáci

Obrana + šipka nahoru + útok = øízení neautomatický ptáèek
Obrana + šipka dolu + útok = stonožka
Obrana + šipka do strany + útok = pták

útok + skok = odpal
útok + obrana = vybuchujícií klon

DAIDARA BIRD

Obrana + šipka nahoru + skok  = velká sova
Obrana + šipka dolu + skok = sesednutí
Obrana + šipka do strany + skok = nekolik ptákú

Obrana + šipka nahoru + útok=nic
Obrana + šipka dolu + útok= bomba ryba
Obrana + šipka do strany + útok = ptáèek

TOBI

Obrana + šipka nahoru + skok  = madara
Obrana + šipka dolu + skok = amaratsu
Obrana + šipka do strany + skok= absolutní obrana

Obrana + šipka nahoru + útok = 1)útok - ohìn ze shora
                                                          2)skok - oheò plošnì      
                                                          3)obrana - ohniví koule
Obrana + šipka dolu + útok = tøísk do zemnì
Obrana + šipka do strany + útok= nic

útok + skok = sharingan

MADARA

Obrana + šipka nahoru + skok  = obrana + léèení
Obrana + šipka dolu + skok = 1)útok = hození èerné tyèe která pak udìlá výbuch oka XD
                                                     2)obrana = amaratsu + menší viditelnos
Obrana + šipka do strany + skok =genjutsu (chycení do oka)

Obrana + šipka nahoru + útok = kuubi
Obrana + šipka dolu + útok = problesknutí + amaratsuchidori XD
Obrana + šipka do strany + útok = teleport

útok + skok = oheò
útok + obrana = sharingan

KISAME

Obrana + šipka nahoru + skok  = vyvolání klonú(maj to bít kisamové ale jsou to hinaty)
Obrana + šipka dolu + skok = voda z huby (hodnì vody)
Obrana + šipka do strany + skok=malí vodní dráèek

Obrana + šipka nahoru + útok=voda kolem kisameho se zvedne
Obrana + šipka dolu + útok= meè viènívá z povrchu nahoru a kisame rádoby bìží pod zemí
Obrana + šipka do strany + útok= vodní vlna

útok + skok= chycení do vezení vodním klonem
útok + obrana =chycení do vìzení

ITACHI
Obrana + šipka nahoru + skok  = susanoo
Obrana + šipka dolu + skok = výbušný klon
Obrana + šipka do strany + skok= genjutsu + obrana

Obrana + šipka nahoru + útok= 1)útok=malé ohnì
                                                         2)skok=ohnivá koule
                                                         3)obrana=dráèkové ohniví
Obrana + šipka dolu + útok= amaratsu
Obrana + šipka do strany + útok=vodní shuriken (nechápu proè XD)

útok + skok= mangekyo sharingan
útok + obrana=sharingan

KAKUZU

Obrana + šipka nahoru + skok  = uvolnìní 4 srdcí
Obrana + šipka dolu + skok = vytáhnutí srdce + léèba
Obrana + šipka do strany + skok=elektøina

Obrana + šipka nahoru + útok=nic
Obrana + šipka dolu + útok= ohnivá koule
Obrana + šipka do strany + útok= pìst na dálku

útok + skok = pìsti zdola
skok + skok = vítr

KAKUZU S JEDNÍM SRDCEM
Obrana + šipka nahoru + skok  = elektøina
Obrana + šipka dolu + skok = ukradení ležícímu srdce
Obrana + šipka do strany + skok= voda

Obrana + šipka nahoru + útok=chycení + sebrání srdce
Obrana + šipka dolu + útok=oheò
Obrana + šipka do strany + útok= ukradnutí srdce

útok+skok=kameny
útok+obrana=výtr

HIDAN
Obrana + šipka nahoru + skok  = nic
Obrana + šipka dolu + skok = šlehnutí do zemnì s nálednma fialovýma vlnkama
Obrana + šipka do strany + skok =protoèení s kosou

Obrana + šipka nahoru + útok=nic
Obrana + šipka dolu + útok=pøemnìna na jashin mód(v kruhu když na sebe zaútoèíte ubírá to oboum) nebo zpìt
Obrana + šipka do strany + útok=hození kosy

útok+skok=prosekání kosou
útok+obrana=silný úder kosou

KONAN

Obrana + šipka nahoru + skok  = køídla
Obrana + šipka dolu + skok = nic
Obrana + šipka do strany + skok = øízení ptáci

Obrana + šipka nahoru + útok=nic
Obrana + šipka dolu + útok=nic
Obrana + šipka do strany + útok= shurikeny

útok + skok =shurikeny plošnì

PEIN

Obrana + šipka nahoru + skok  = velký magnet (XD)
Obrana + šipka dolu + skok = léèení
Obrana + šipka do strany + skok= odhození

Obrana + šipka nahoru + útok=rozlomení zemnì
Obrana + šipka dolu + útok=pøivolání
Obrana + šipka do strany + útok=raketky

útok + skok = pein s bodákem
 
Pride_RealDate: Thursday, 2014-12-04, 3:22 PM | Message # 2
Kage
Group: NTSD Members
Messages: 211
Awards: 3
Reputation: 4
Status: Offline
google translate aja gan 067

'' Hitam Aliranku Bukan Berarti Aku Sesat ''
 
alroaltoDate: Tuesday, 2014-12-09, 8:48 AM | Message # 3
Academy Student
Group: Members
Messages: 13
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
oke terima kasih bro akhirnya saya bisatau movelist nya
gan ada hell movenya nggak ini ntaf 2.0

Added (2014-12-09, 8:48 AM)
---------------------------------------------
saya mohon maaf ya tolong terjemahin lagi

Î íàñ:
-Feniks - Êîäåð, ñïðàéòåð, Äèçàéíåð.
-Soul-AR - Ãëàâíûé êîäåð, ñïðàéòåð.
-Ita4i-san - Êîäåð, åõå changer
-Zapashok - Êîíñóëüòàíò

Áåòà-Òåñòåðû V2:
-Zapashok
-Feniks
-Soul-AsfaR
-Ita4i-san
-Blood_lotus
Îïèñàíèå èçìåíåíèé Â äåìî 2:

Ìîëåáîêñèë Feniks ïî íàñòàâëåíèÿì EXtraBender

Îáùåå
-Èçìåíåí ntlh.exe
-Èñïðàâëåíû áàãè ñ âîäîé
-Íîâàÿ àíèìàöèÿ Ýëåêòðè÷åñòâà íà âîäå
-Íîâàÿ àíèìàöèÿ âçðûâà
-Äîáàâëåí òîáè
-Äîáàâëåíà Öóíàäå
-Äîáàâëåí Êàáóòîìàðó
-Äîáàâëåí Ñàñêå
-Äîáàâëåí Ãààðà
-Ãààðà ïî÷òè íåóÿçâèì
-Îáðàáîòàíî - Ñìåøèâàíèå/Ñòîëêíîâåíèå - Ýëåìåíòîâ/òåõíèê
-Èçìåíåíà îçâó÷êà âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà
-Ãîòîâ áàëàíñ äëÿ ïåðñîíàæåé(ñêîðîñòü è ïð.)
-Èçìåíåíà àíèìàöèÿ: Àìàòåðàñó, äûìà, êðîâè, óðîíà, Îãíÿ, ñþðèêåíà è ò.ï.
-Íîâàÿ àíèìàöèÿ êðîâè
-Íîâàÿ àíèìàöèÿ Óðîíà
-Îò êîìáî òåïåðü íå óâåðíóòüñÿ
-Êîìáî ëèøåíû: Ãààðà è êàáóòî. ò.ê. îíè èì íå ê ÷åìó
Íàðóòî
-Óâåëè÷åí áåã ñ ðàñåíãàíîì ïî îñè Z
-"Ìèíè" Ñåéäæ. Òåïåðü ìîæíî áåãàòü ñ íèì â ðàçíûå ñòîðîíû êàê ïî Îñè X òàê è ïî Z.
-Íîâàÿ àíèìàöèÿ çàðÿäêè äëÿ Ðàñåíñþðèêåíà
-Áðîñîê Ðàñåíñþðèêåíà. Òåïåðü ðàñåíñþðèêåí ñàì íàâîäèòüñÿ íà âðàãà
-Êîìáî èç Êëîíîâ(D>A+a+a+a+a) Èñïðàâëåíû áàãè
-Ñäåëàíî Ìàññîâîå êëîíèðîâàíèå
-Èñïðàâëåíà Æàáà è å¸ èñ÷åçíîâåíèå
-Èçìåíåí îãîíü æàáû
-Äîáàâëåíî óñèëåíèå ðàñåíãàíà
Êàêàøè
-Ñäåëàíà íîâàÿ ñòîéêà
-Èçìåíåí ñåéòóí
-Èçìåíåí Ìàíãåêå
-Èçìåíåí ÷èäîðè
-îòêîððåêòèðîâàíà ñòåíà ñîáàê
-èçìåíåíà àíèìàöèÿ óõîäà ïîä çåìëþ
阈֏
-Ñäåëàí íîâûé êàòóí
-Àìàòåðàñó òåïåðü ñàìîíàâîäèòüñÿ
-Èçìåíåíî êîìáî(ýôôåêòû)
-Ãåíäçþöó èçìåíåíî íà Êëîí èòà÷è
-Îáðàáîòàíî êîìáî
-Èçìåíåíà ïàðàëèçóþùàÿ èëëþçèÿ
_______________________________________________________________________________________________________________

D - Áëîê, > - âïåðåä, < - íàçàä, ^ - ââåðõ,v - âíèç,  A - àòàêà, j - ïðûæîê.
Îáùåå:
DJA - Êîïëåíèå ÷àêðû
________________________________________________________________________________________________________________

Íàðóòî:
D>A - Êîìáî èç êëîíîâ, äëÿ ïðîäîëæåíèÿ æìè A+A+A+A
D>j - Ðàñåíãàí, ìîæíî áåãàòü ñ íèì â ðàçíûå ñòîðîíû, æìè: A - óäàð ðàñåíãàíîì(ïðè çàõâàòå íàæìèòå A - äëÿ óñèëåíèÿ, j- ïîäêàò, D -  óáðàòü ðàñåíãàí.
DvA - Ðåíäàí èç êëîíîâ, äëÿ ïðîäîëæåíèÿ æìè A+A
Dvj - Ïîëåò ñàíèíà(ìîæíî áåãàòü â ðàçíûå ñòîðîíû) - êîìáî
D^A - Ðàñåíñþðèêåí. Óäåðæèâàéòå àòàêó äëÿ ïðîäîëæåíèÿ.
D^j - Êëîíû õ2. DJA - ìàññîâîå êëîíèðîâàíèå
Aj - Æàáà, A - îãîíü(æìè àòàêó è ïðûæîê(îäíîâðåìåííî) äëÿ áîëüøîãî îãíÿ) j - âîäÿíîé áîëë(ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäèí ðàç â îïð. âðåìÿ), D - ñëåñòü ñ æàáû.
_______________________________________________________________________________________________________________

Êàêàøè:
D>A - Âîäÿíîé äðàêîí.
D>j - ×èäîðè.Óäåðæèâàéòå. A - ñîáàêà ÷èäîðè.
DvA - Óõîä ïîä çåìëþ
Dvj - Ñòåíà Ñîáàê
D^A - Ìàíãåêå øàðèíãàí(Óäåðæèâàéòå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ)
D^j - Ñêîðîñòíîå òàé êîìáî
Ad - Òåõíèêà ïÿòîé òî÷êè
_______________________________________________________________________________________________________________

Ãààðà:
D>A - Êîìîê, äëÿ ïðîäîëæåíèÿ íàæèìàéòå àòàêó
D>J - Êîïüå
D^A - Çàõâàò. Êîãäà çàõâàòèëè çàæìèòå àòàêó, ÷òîáû çàõâàòèòü âðàãà è óäåðæèâàòü åãî.
D^J - Ïîãðåáåíèå
DvA - Ïåñ÷àíàÿ âîëíà
DvJ - Ïåñ÷àíàÿ çàùèòà. Äëÿ óäåðæàíèè çàùèòû, çàæìèòå Ïðûæîê
JD - Çàæèìàéòå Áëîê, äëÿ ïîëåòà. Íàæìè Ïðûæîê(íå îòïóñêàÿ áëîê) - óñêîðèòüñÿ
_______________________________________________________________________________________________________________
Ñàñêå:
D>A - Øóíøèí êîìáî
D>J - ×èäîðè(ìîæíî óäåðæèâàòü)
DvA - Óäåðæèâàéòå. J - Èãëû ÷èäîðè, D - Íàãàøè(óäåðæèâàéòå)
DvJ - Øóíøèí(óäåðæèâàéòå)  A - Êîìáî(äëÿ ïðîäîëæåíèÿ æìè àòàêó) Îòïóñòèòå - øóíøèí
D^A - Ñëîæåíèå ïå÷àòåé A1 - Ãåíäçþöó. A2 - Îãîíåê(óäåðæèâàéòå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ) - Ïðûæîê - óñèëåíèå îãíÿ, áëîê - Ñòåíà îãíÿ. A3 - Êèðèí, âñòàòü ïîä òó÷êîé è ñäåëàòü ÷èäîðè.
AJ - Àêòèâàöèÿ êèðèíà(êîãäà óæå ëåòàåò òó÷êà íàä âðàãîì)
D^J - Àìàòåðàñó
_______________________________________________________________________________________________________________
阈֏:
D>A - Øàðíèãàí êîìáî
D>j - Öóêèåìè
DvA - Ñëîæåíèå ïå÷àòåé.(Íàäî æàòü àòàêó íà ðàçíûõ ýòàïàõ ñëîæåíèÿ ïå÷àòåé) A1 - ìèíè êàòóí. A2 - îãîíü(A - ïîñëàòü îãîíåê, j - ìàññîâûé îãîíü) A3 - Áîëüøîé êàòóí
DvJ - Êëîí
D^A - Àìàòåðàñó
D^j - Äîæäü èç ñþðèêåíîâ
_______________________________________________________________________________________________________________

Òñóíàäå:
D>A - Âûçîâ Ñëèçíÿ.
AJ - ïå÷àòè. A1 - Ñëèçåíü ïóñêàåò áîëû. A2 - Äâèæåíèå ñëèçíÿ.
D>J - Êîìáî
DvJ - Ðåæèì õîêàãå. A - 3 ñêàëû
D^A - Óäàð îá çåìëþ
D^J - Âûçîâ ñêàëû
_______________________________________________________________________________________________________________

Êàþóòîìàðó:
D>A -  Çìåÿ
D>J - Ìå÷è
DvA - Çìåè
DvJ -  Çàùèòà çìåÿìè(óäåðæèâàíèå, ÍÅ ÇÀÙÈÙÀÅÒ ÎÒ ÊÀÒÓÍÎÂ È ÏÐ. Ñäåëàíî ÷òîáû áûñòðî çàùèòèòüñÿ îò êîìáî!)
D^A - Âûçîâ ñâèòêà.
AJ - ëèñòàòü ñâèòîê
AD - âûçâàòü ïåðñîíàæà
D^J - Ïå÷àòè. Ïîñëå ïåðâîé ïå÷àòè íàæàòü À - âûçîâ îãíåíîé ñòåíû. Ïîñëå âòîðîé - íàæàòü A - âûçîâ Çåìëÿíîé ñòåíû. Ïîñëå òðåòüåé ïå÷àòè íàæàòü A - âûçîâ âîäÿíîé ñòåíû
_______________________________________________________________________________________________________________

Òîáè:
D>A - Âåòåð
D>J - Êîìáî
DvA - ïå÷àòè. A1 - Òàéìñòîï. A2 - Ìàññîâûå êàòóíû
DvJ - Ëåãêîå àìàòåðàñó
D^A - Øèíðà. A - ââåðõ. J - âíèç
D^J - Âûçîâ.(ïå÷àòè) J1 - Ñòàòóÿ. J2 - Ìàíãåêå øàðèíãàí
AJ - ïå÷àòè. A1 - ðóêà èç ñòàòóè(D^J) A2 - Àìàòåðàñó
AD - Ñêîðîñòíàÿ àòàêà
DA - Ïðîïóñòèòü ñêâîçü ñåáÿ
_______________________________________________________________________________________________________________

SOALNYA YANG INI NGGAK BISA DI GOOGLE TRANSLATE

 
Pride_RealDate: Wednesday, 2014-12-17, 9:26 PM | Message # 4
Kage
Group: NTSD Members
Messages: 211
Awards: 3
Reputation: 4
Status: Offline
itu bahasa Rusia ya gan ?

'' Hitam Aliranku Bukan Berarti Aku Sesat ''
 
alroaltoDate: Friday, 2014-12-19, 10:28 AM | Message # 5
Academy Student
Group: Members
Messages: 13
Awards: 0
Reputation: 0
Status: Offline
nggak tau
 
NTSD Indonesia Site » Forum » Kritik & Saran » tolong terjemahin
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: